Pravila konkursa

Najljepši balkon u PERO gradovima

 

Članak 1: Organizator konkursa

Konkurs „Najljepši balkon u PERO gradovima“ raspisuje “PERO” Zenica d.o.o., Sarajevska 97, 72000 Zenica, (u daljnjem tekstu: Organizator).

 

Članak 2: Trajanje i svrha konkursa 

Konkurs se provodi u svrhu promocije Organizatora od 30.05.2022. u 08:00 h do 30.06.2022. godine do 24:00 h, na službenoj Facebook i Instagram stranici Organizatora.

Period trajanja razdvojen je u dva intervala: 

 • Prijava aplikanata (30.05.2022. u 08:00 h-19.06.2022 u 24:00 h)
 • Glasanje za najljepši balkon (22.06.2022. u 08:00 -30.06.2022 u 24:00 h)

Konkurs je razdvojen u šest (6) kategorija prema gradovima u kojima se provodi izbor i u kojima se nalaze balkoni čije su fotografije prijavljene u konkursu: 

 • Zenica (izbor najljepšeg balkona u Zenici u kojem mogu učestvovati učesnici/e sa balkonima na području Zenice)
 • Mostar (izbor najljepšeg balkona u Mostaru u kojem mogu učestvovati učesnici/e sa balkonima na području Mostara)
 • Jajce (izbor najljepšeg balkona u Jajcu u kojem mogu učestvovati učesnici/e sa balkonima na području Jajca)
 • Neum (izbor najljepšeg balkona u Neumu u kojem mogu učestvovati učesnici/e sa balkonima na području Neuma)
 • Vareš (izbor najljepšeg balkona u Varešu u kojem mogu učestvovati učesnici/e sa balkonima na području Vareša)
 • Maglaj (izbor najljepšeg balkona u Maglaju u kojem mogu učestvovati učesnici/e sa balkonima na području Maglaja)

 

  

Članak 3: Pokloni za Pobjednike konkursa koje obezbjeđuje Organizator

Organizator za Pobjednike u kategorijama obezbjeđuje sljedeće poklone u formi poklon vaučera za kupovinu u PERO prodajnim centrima:

 

Pobjednici po broju glasova

Pobjednik 
 PERO žirija

Kategorija

Prvo mjesto

Drugo mjesto

Treće mjesto

Zenica

100KM

75KM

50KM

100KM

Mostar

100KM

75KM

50KM

100KM

Jajce

100KM

75KM

50KM

100KM

Neum

100KM

75KM

50KM

100KM

Vareš

100KM

75KM

50KM

100KM

Maglaj

100KM

75KM

50KM

100KM

 

Vrijednost vaučera za kupovinu izražena je u KM sa uključenim PDV-om.

Predviđeni broj poklon vaučera je 24, u ukupnoj vrijednosti 1.950,00 KM sa PDV-om. 

 

Članak 4: Način učestvovanja i proglašenje Pobjednika/ca

4.1. Učesnici/e

Učesnici/e mogu biti osobe:

 • Starije od 18 godina sa prebivalištem u BiH koje imaju balkon u nekom od gradova za koje se provodi konkurs;
 • Koje su saglasne sa pravilima ovog konkursa što potvrđuju prijavom na konkurs;
 • Koje prijavom na konkurs pristaju da Organizator stekne sva prava intelektualnog vlasništva nad materijalom (fotografijama) za prijavu i da na Organizatora prenesu vršenje svih moralnih prava autora, uključujući i izmjenu i prilagodbu fotografija radi izrade promotivnih materijala, bez dodatnih nadoknada autorima;
 • Koje pristaju da Organizatoru u slučaju da budu izabrani dostave svoje lične podatke (ime, prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu) radi eventualne provjere autentičnosti lokacije sa fotografije i/ili dogovaranje preuzimanja poklon vaučera;
 • Koje pristaju da Organizator prikupljene fotografije koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima/ama.

Saglasnost sa navedenim uslovima kao i ostalim pravilima konkursa učesnici/e potvrđuju samom prijavom. 

4.2. Mehanizam prijave

Prijave će se vršiti u periodu od 30.05.2022. u 08:00 h do 19.06.2022 u 24:00 h, a za prijavu na konkurs je potrebno:

 • Zapratiti profil Organizatora na Facebooku ili Instagramu (zavisno od platforme putem koje se učesnici/e prijavljuju)
 • Fotografisati svoj balkon i objaviti fotografiju na vlastitom, otvorenom za javnost, Facebook ili Instagram profilu uz obavezno:
  • tagovanje profila Organizatora i 
  • navođenje odgovarajućih Hashtagova (#) u tekstu objave zavisno od kategorije (grada) u kojoj se prijavljuju

u periodu predviđenom za slanje prijava navedenom u članu 2. ovog Pravilnika. 

Pregled Hashtagova (#) za svaku od kategorija dat je u nastavku: 

 • Zenica  (#PeroBalkonZenica22 #PeroBalkon22)
 • Mostar (#PeroBalkonMostar22 #PeroBalkon22)
 • Jajce (#PeroBalkonJajce22 #PeroBalkon22)
 • Vareš (#PeroBalkonVares22 #PeroBalkon22)
 • Maglaj (#PeroBalkonMaglaj22 #PeroBalkon22)
 • Neum (#PeroBalkonNeum22 #PeroBalkon22)

4.3 Odabir Pobjednika/ca

4.3.1 Odobravanje prijava

Nakon prijavljivanja u skladu sa stavom 4.2., svaka prijavljena fotografija će biti pregledana od strane Organizatora. Ukoliko Organizator utvrdi da fotografija ispunjava sve uslove konkursa i ukoliko je uslikana na prikladan način (bez uvredljivog / vulgarnog sadržaja, prisustva malodobnih lica na fotografiji i slično), biće odobrena i uključena u glasanje radi odabira Pobjednika/ce.

Ukoliko fotografija ne ispunjava sve spomenute uslove Organizator je ovlašten da istu isključi iz konkursa.

Materijal za koje postoji sumnja da nije autorski ili da je preuzet sa internet stranica ili drugih izvora, Organizator je ovlašten isključiti iz konkursa.

 

4.3.2. Odabir Pobjednika putem glasanja

Glasanje će se održati u periodu od 22.06.2022. u 08:00 do 30.06.2022 u 24:00 h, na sljedeći način: 

 • Za svaku kategoriju glasat će se na namjenski objavljenim postovima (objavama) za glasanje na Instagram profilu Organizatora (@perozenica) 22.06.2022. godine, sa naznakom kategorije u kojoj se glasa. 
 • Glasat će se navođenjem broja omiljene fotografije u komentaru objave sa tom fotografijom. 
 • Prilikom glasanja vrijedi pravilo jedan profil – jedan glas u jednoj kategoriji, što znači da će se od svakog profila prihvatati samo prvi glas koji daju o nekoj kategoriji, dok će svi naknadni glasovi biti zanemareni.  

Pobjednici izbora glasača su prijave koje osvoje prvo, drugo i treće mjesto po broju glasova i osvojit će poklon vaučere Organizatora u skladu sa članom 3.  

Pobjednici/e bit će objavljeni/e na službenoj Facebook i Instagram stranici Organizatora neposredno nakon završetka glasanja i odabira.

 

4.3.3. Odabir Pobjednika od strane žirija

Odabir Pobjednika od strane žirija će se održati u periodu od 22.06.2022. u 08:00 do 30.06.2022 u 24:00 h, na sljedeći način:

 • Sve prijave će biti ocjenjivane i od strane tročlanog stručnog žirija imenovanog od strane Organizatora prema kriterijima definisanim od strane Organizatora.
 • Stručni žiri bira samo jednog Pobjednika u svakoj kategoriji, koji će osvojiti poklon vaučer u skladu sa članom 3. 
 • Balkoni prijavljeni od strane zaposlenika/ca Organizatora i članova njihove uže porodice ne mogu biti uključeni u konkurenciju za odabir Pobjednika/ca od strane žirija i učestvuju isključivo u odabiru Pobjednika/ca putem glasanja.

Pobjednici/e bit će objavljeni/e na službenoj Facebook i Instagram stranici Organizatora neposredno nakon završetka glasanja i odabira.

 

Članak 5: Preuzimanje poklon vaučera

Pobjednici/e konkursa svoj poklon vaučer mogu preuzeti u prostorijama PERO prodajnih centara ovisno o mjestu stanovanja Pobjednika/ce. 

O načinu preuzimanja poklon vaučera Pobjednici/e će biti obaviješteni/e od strane Organizatora nakon javljanja u inbox Facebook/Instagram stranice Organizatora.

Pobjednici/e poklon vaučer mogu preuzeti uz ličnu kartu.

Učesnici/e konkursa ne mogu zahtijevati poklon vaučere u većim količinama ili drugačije od onih koje su navedene ovim pravilima od strane Organizatora, niti se poklon vaučer može zamijeniti za novac. Prijavom na konkurs učesnici/e potvrđuju da su upoznati/e i saglasni/e s pravilima ovog konkursa te da ista prihvataju u potpunosti.

 

Članak 6: Korištenje osobnih podataka

Učesnici/e u konkursu učestvovanjem prihvataju pravila konkursa i daju dozvolu Organizatoru za obradu podataka (ime, prezime) koja će omogućiti proglašenje Pobjednika/ca. 

Organizator će obrađivati podatke do okončanja konkursa i marketinških aktivnosti vezanih uz provođenje istog. 

Organizator će poduzeti sve potrebne mjere koje će osigurati da se osobni podaci učesnika/ca u konkursu obrade i koriste na siguran način.

 

Članak 7: Ostale odredbe

Ovaj konkurs nije ni na koji način povezan s Facebookom/Instagramom, Facebook/Instagram ga ne sponzorišu. 

Facebook i Instagram su javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih učesnika/ca konkursa tako i trećih osoba. 

Ukoliko učesnike/ce konkursa objave sadržaj/fotografije na vlastitom Facebook i Instagram računu pretpostavka je Organizatora da su objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zloupotrebu korištenjem takvog sadržaja od strane bilo koje treće osobe. Također, smatrat ćemo ako su učesnici/e objavili/e bilo kakav sadržaj za učešće u konkursu na vlastitim profilima (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo kakve lične podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja i preuzimaju odgovornost za zloupotrebu fotografija. 

Učesnik/ca konkursa učešćem potvrđuje da objavljene fotografije, kojim učestvuje u konkursu, predstavljaju vlastito autorsko djelo, fotografiju vlastitog balkona i da nisu preuzete sa internet stranica, društvenih mreža ili drugih izvora.

Prije objave Pobjednika, a radi dodatne kontrole prijava Pobjednika/ca, Organizator može zahtijevati fotografije balkona iz realnog vremena ili prezentaciju balkona u okviru snimanog video poziva, sve sa ciljem osiguranja validnosti prijave na konkurs. 

Objavom fotografija učesnici/e konkursa daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe.

U slučaju da učesnik/ca u prijavi na konkurs poduzme nedozvoljene radnje u smislu važećih zakona i/ili ovog pravilnika što uključuje, ali se ne ograničava na korištenje tuđih fotografija i/ili fotografisanje balkona drugih vlasnika (izuzev kada prijavu vrše na zahtjev i uz ovlaštenje vlasnika/ce balkona koji nema pristup društvenim mrežama), saglasan je nadoknaditi nastalu štetu Organizatoru.

 

Članak 8: Dostupnost pravila konkursa

Pravila su objavljena na službenoj web stranici Organizatora (www.pero.ba) te su dostupna svim učesnicima/ama tokom trajanja konkursa

Za eventualne sporove nastale tokom trajanja konkursa “Najljepši balkon u PERO gradovima“ koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je Općinski sud u Zenici.

Pravila vrijede od 30.05.2022. godine do 30.06.2022. godine.

 

Organizator konkursa: 

“PERO” Zenica d.o.o.