Farmofit

FARMOFIT PROIZVODI U PERO BAUCENTRIMA


HRANA ZA ŽIVINU | HRANA ZA GOVEDA | HRANA ZA PRASAD


Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da smo sa kompanijom Rapić d.o.o. iz Gradiške sklopili ugovor o poslovnoj saradnji, čime je PERO postalo glavni distributer hrane za živinu ovog proizvođača za Zeničko-dobojski, Srednjobosanski i Hercegovačko-neretvanski kanton.


Saznajte više o ponudi hrane za domaće životinje u PERO baucentrima.


Farmofit

HRANA ZA ŽIVINU


Paletu Farmofit proizvoda za ishranu živine (peradi) čine smješe za tov pilića, kao i smješe za ishranu koka nosilja. One osiguraju brz tov, zdravo i ujednačeno jato, kvalitetno meso, dobru probavljivost, dobru nosivost i kondiciju nosilja.

Kako bismo ovo obezbjedili, u smiješe se ugrađuju najkvalitetnije aminokiseline, enzimi, probiotici, organske kiseline, vitamini i minerali.


HRANA ZA PILIĆE


Proizvodnja tovnih pilića je najintenzivni - ja stočarska proizvodnja. Nju karakteri - še izuzetno brz porast, pri čemu pile za 40 dana tova uveća svoju masu za više od 60 puta, mnogo manji utrošak hrane za kilogram mesa u odnosu na druge životinje i najveća proizvodnja po jedinici smještajnog kapaciteta, cca 35 kg/m 2. Da bi brojleri u potpunosti ispuni - li svoj genetski potencijal moramo prati - ti i kontrolisati veliki broj parametara: zdravlje brojlera kao i njihov kvalitet, dostupnost hrane, dostupnost vode, pravilna ishrana, osvjetljenje, tempera - tura, ventilacija, gustina naseljenosti i vakcinacija. Prvi dan pilićima treba obezbijediti temperaturu od 34°C, a zatim svaki drugi dan temperaturu smanjivati za pola stepena. Optimalna vlažnost vazduha je 70%. Prvih sedam dana jačina svijetla treba da bude 40 lux-a, a zatim postepeno spuštati do 25 lux-a. Stelja ili postirka može biti od usitnjene slame, strugotine od drveta, ista mora biti mikrobiološki ispravna, dubine oko 10 cm i temperature cca 30°C. Komercijalni način odgoja sa stanovišta ishrane možemo podjeliti u tri faze: prva faza brojlera traje od 0-21 dan, pri čemu treba obezbijediti oko 1000g starter smješe sa najmanje 21% sirovih proteina i dovoljnu količinu i odnos drugih nutritivnih materija za potrebe hibrida u ovoj fazi tova - energi - ja, aminokiseline, vitamini, minerali. Druga faza tova je od 22-35 dana, za istu je potrebno od 1500-1700g grover smješe sa najmanje 18% sirovih proteina, a ostali nutrijenti kao i kod starter smješe moraju biti prilagođeni za dati hibrid. U starter i grover smješi koristi se kokcidiostatik zbog čestog izbijanja kokcidioze od 2-4. nedelje starosti, pa stoga mora proći najmanje 5 dana od posljednjeg konzumiranja navedenih smješa. U trećoj i posljednjoj fazi tova brojlera koristi se finišer smješa sa najmanje 16% sirovih protei - na. Isto kao i kod prethodne dvije smješe, svi nutrijenti i njihov odnos moraju da obezbijede potrebe datog hibrida. Preporuka je da brojleri moraju konzumirati najmanje 1000g finišer smješe kako bi izbjegli prisustvo rezidua kokcidiostatika u mesu i jetricama brojlera.


Starter za piliće


Potpuna krmna smješa za ishranu tovnih pilića do 21. dana starosti.

Sadrži: • 21 % sirovog proteina, • Kokcidiostatik, • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina, mikro i makroelemenata.


Grover za piliće


Potpuna krmna smješa za ishranu tovnih pilića od 21. dana starosti do 5 dana prije klanja.

Sadrži: • 18 % sirovog proteina, • Kokcidiostatik, • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina, mikro i makroelemenata.


Finišer za piliće


Potpuna krmna smješa za ishranu tovnih pilića za poslednjih 5 dana tova.

Sadrži: • 16 % sirovog proteina, • Bez kokcidiostatika, • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina, mikro i makroelemenata.


Dopunske smješe-superi:


SUPER-PT Dopunska smješa za sve faze tova pilića.

Sadrži: • 40 % sirovog proteina, • Proteinska hranjiva visokog kvaliteta, • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata.


HRANA ZA NOSILJE


KN-18


Potpuna krmna smješa za ishranu koka nosilja konzumnih jaja.

Sadrži: • 18 % sirovog proteina, • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina, mikro i makroelemenata.


KN-1 (16,50 SP)


Potpuna krmna smješa za ishranu koka nosilja konzumnih jaja.

Sadrži: • 16,50 % sirovog proteina, • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina, mikro i makroelemenata.


Dopunske smješe-superi:


SUPER-KN Dopunska smješa za ishranu koka nosilja konzumnih jaja.

Sadrži: • 30 % sirovog proteina, • Proteinska hranjiva visokog kvaliteta, • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata.Farmofit 3

Potpune krmne smješe:


Predstarter za ćuriće Potpuna krmna smješa za ishranu tovnih ćurića do 30. dana starosti. Sadrži: • 28 % sirovog proteina, • Kokcidiostatik, • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina i makroelemenata.


Starter za ćuriće Potpuna krmna smješa za ishranu tovnih ćurića od 31. do 60. dana starosti. Sadrži: • 24 % sirovog proteina, • Kokcidiostatik, • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina i makroelemenata.


Grover za ćuriće Potpuna krmna smješa za ishranu tovnih ćurića od 61. do 90. dana starosti. Sadrži: • 20 % sirovog proteina, • Kokcidiostatik, • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina i makroelemenata.


Finišer za ćuriće Potpuna krmna smješa za ishranu tovnih ćurića poslije 90. dana starosti. Sadrži: • 16 % sirovog proteina, • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina i makroelemenata.


Dopunske smješe-superi:


Super za ćurke Dopunska smješa za ishranu ćurki u porastu i tovu. Sadrži: • 38 % sirovog proteina, • Proteinska hranjiva visokog kvaliteta, • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata.


Farmofit 4

HRANA ZA GOVEDA


ISHRANA TELADI


Po teljenju, nakon 2-3 h neophodno je da tele dobije kolostralno mlijeko koje sadrži gama-globuline, bogate imuno-zaštitnim materijama. U prvim danima tele konzumi - ra 6-7 kg mlijeka. Za tele, kao i preživare važi pravilo da se prelaz sa hraniva na hranivo vrši postepeno, dvije sedmice i oprezno, da ne bi došlo do metaboličkih poremećaja. Pošto kabasta hraniva za telad treba da su visokokvalitetna, količina gotove hrane koja se daje u zadnjoj fazi odgoja teladi je oko 2-2,5 kg. Važi pravilo da se buražne resice dobro razvijaju ako se na vrijeme, u ranoj fazi ishrane telad privikavaju na čvrstu hranu. Na ovaj način se odgajaju telad spremna da u tovu postignu odlične rezultate, bez digestivnih problema, koji se inače redovno događaju kod teladi kod kojih je mliječna ishrana predugo trajala, tri i više mjeseci.


Potpune krmne smješe:


Starter za telad Potpuna krmna smješa za ishranu teladi mase od 50 do 100 kg.


Grover za telad Potpuna krmna smješa za ishranu teladi u porastu i tovu mase od 100 do 250 kg.


Dopunske smješe-superi:


Super T-35 - Dopunska smješa za ishranu teladi mase od 100 do 250 kg. Sadrži: • 35% sirovog proteina, • Optimalan odnos vitamina i minerala. Prednosti: • Brzo navikavanje na konzumiranje kabaste i koncentrovane hrane, • Pravilan razvoj i rast teladi, • Odlično zdravstveno stanje životinja, • Odlična konverzija hrane


ISHRANA JUNADI


U našim uslovima tov junadi najčešće traje do mase od 500–600 kg. U ishrani se koriste smješe sa više energije, dok je sadržaj sirovog proteina cca 12%. Kada se primjenjuje ograničena ishrana, onda na svakih 100 kg tjelesne mase životinja mora da konzumira 1,5 kg koncentrovanog hraniva izraženo u suvoj materiji da bi se postigli visoki dnevni prirasti od 1500-1600 g. Tov junadi možemo podjeliti u dvije faze: prva (pripremna) faza tova obuhvata junad od 200-350 kg. Završna faza tova obuhvata kategoriju junadi od 350-600 kg, pa i više. U ovoj fazi junad bi trebala da konzumiraju cca 15-20 kg silaže i 6-8 kg koncentrata kako bi ostvari - la visoke dnevne priraste od 1500-1600g.


Potpune krmne smješe:


GT-1 Potpuna krmna smješa za tov junadi mase od 250 do 350 kg. GT-2 Potpuna krmna smješa za tov junadi mase preko 350 kg.


Dopunske smješe-superi:


SUPER TJ-30 Dopunska smješa za tov junadi. Sadrži: • 30% sirovog proteina, • Optimalan odnos vitamina i minerala. Prednosti: • Odlična konverzija i visok dnevni prirast čime se skraćuje i vrijeme tova, • Visoka mesnatost grla i odličan kvalitet mesa, • Odlično zdravstveno stanje životinja.


ISHRANA MUZNIH KRAVA


Visokomliječne muzne krave mogu ispuniti svoje genetske predispozicije ako im je ishrana obezbjeđena u potrebnim oblicima i količinama hranjivih materija. Visoka mliječnost krava zahtjeva i veće konzumi - ranje hrane, odnosno suve materije, minimalno 3% od tjelesne mase grla. Za proizvodnju oko 7000 l mlijeka godišnje potrebno je 6 kg koncentrovanih i kabastih hranjiva dobrog kvaliteta (sijeno i silaža) dnevno. Ishrana muznih krava ima nekoliko faza: • Početna faza laktacije (prva tri mjeseca) predstavljaju najkritičniji period u ishrani visokomliječnih krava. Krave nakon 6-8 nedelja postižu maksimalnu proizvodnju mlijeka, dok količina konzumirane hrane svoj maksimum postiže tek nakon 10. nedelje laktacije, pa dolazi do gubitka tjelesne mase krava, tj. do negativnog bilansa energije. U ovom periodu se koriste najkvalitetnija kabasta i koncentrovana hraniva, jer u protivnom će grlo trošiti veliku količinu sopstvenih masti za proizvodnju mlijeka i tako ući u ketozu, a ista pravi velike ekonomske gubitke u mliječnom govedarstvu; • Srednja faza laktacije (4-7 mjeseci) je period kada krave postižu pozitivan bilans energije i tada je preko hrane moguće uticati na količinu i hemijski sastav mljieka; • Završna faza laktacije (od 7. mjeseca do zasušenja) karakteristična je po osjetnom padu mliječnosti, krave imaju konzumaciju koja premašuje potrebe proizvodnje i treba paziti da ne dođe do pretjeranog nagomilavanja tjelesnih masti. • Period zasušenja treba da traje 6-8 nedelja kako bi došlo do regeneracije mliječne žlijezde i kako ne bi ugrozili narednu laktaciju. U ovoj fazi treba voditi računa o ishrani, koristiti koncentrovano hranivo za zasušena grla u količini od 1-2 kg dnevno.


Potpune krmne smješe:


MK-18 EKONOMIK i MK-20 EKONOMIK Potpune krmne smješe sa najmanje 18% i 20% proteina za ishranu visokomliječnih krava muzara.


MK-18 UNIVERZAL, MK-20 UNIVERZAL i MK-22 UNIVERZAL Potpune krmne smješe sa najmanje 18%, 20% i 22% proteina za ishranu visokomliječnih krava muzara.


Dopunske smješe-superi:


SUPER MK-33 Dopunska smješa za ishranu krava muzara. Sadrži: • Visokokvalitetna proteinska hraniva, • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata. Prednosti: • Visoka mlječnost, • Kvalitetno mlijeko-manji broj somatskih ćelija u mlijeku, • Dobra plodnost, • Odlično zdravstveno stanje životinja.


Farmofit 5

HRANA ZA PRASAD


ISHRANA TOVNIH GRLA


Da bi se proizvela hrana vrhunskog kvaliteta, na prvom mjestu je izbor i kontrola kvaliteta sirovina koje korismo u našim smješama. Svinje su vrsta životinja kojima moramo obezbediti dobre ambijentalne i smještajne uslove da bi ostvarile proizvodne rezultate koje im omogućava njihov genetski potencijal. Najzahtjevnija su prasad na sisi, odnosno prasilište. To je normalno jer prasad na sisi kada se oprase imaju tjelesnu masu u prosije - ku 1,2 do 1,5 kg, nemaju razvijenu termore - gulaciju i direktno su izložena vanjskom utica - ju. U objektima za odgoj redovno vršiti mjere dezinfekcije i dezinsekcije kako ne bi došlo do infekcije prasadi raznim sojevima mikroorgani - zama, virusa i parazita. Kod ishrane prasadi postoje tri bitna perioda:

Prvi period je prihranjivanje prasadi na sisi kada im je osnovna hrana majčino mlijeko i kada je enzimatski kompleks nerazvijen i nespreman za varenje stočne hrane, osim mlijeka krmače. Tada je neophodno prasad postepeno pripremiti da vari skrob koji je glavni izvor energije u hranivu i proteine iz hraniva. Hrana za prasad u ovom periodu (predstarter) mora biti najkvalitetnija u nutritivnom smislu. Sastoji se od kvalitetnih ugljenih hidrata, proteina i masti koji se dobijaju iz najkvalitetnijih sirovina, enzima, probioka, vitamina, minerala u najusvojivijim formama, esencijalnih aminokiselina u opmalnim količinama i odnosima.

Drugi period je od zalučenja (masa prasadi 7-8 kg) pa do 15 kg. Ovo je stresan period za prasad jer ostaju bez majke (krmače), enzimatski sistem im nije potpuno razvijen, kao i sistem termoregulacije i tada su nekoli - ko dana posebno osjetljivi, gdje njega mora biti na veoma visokom nivou. Hrana koja se pravi za ovaj period odgoja (starter smješa) prasadi mora biti izuzetnog kvaliteta kao i kod prvog perioda odgoja. U ovom periodu prasad se moraju hraniti 5-6 puta dnevno, “češće a pomanje”, kako ne bi došlo do meta - boličkih poremećaja od kojih je najčešća edemska bolest svinja, koja se u većini slučajeva završava smrtnim ishodom. Nikako hraniti prasad poslije zalučenja po volji ili ad libitum .

Treći period ishrane prasadi (grover smješa) je od 15 kg do 25 kg. Ovaj period je izuzetno važan jer prasad u ovoj fazi ostvaruju visoke dnevne priraste, koji karakteriše razvoj mišićnog i skeletnog tkiva, a postiže se uz dobru konverziju hrane.


Potpune krmne smješe za prasad:


Predstarter za prasad Potpuna krmna smješa za prihranu prasadi.


Starter za prasad Potpuna krmna smješa za ishranu prasadi mase do 15 kg.


Grover za prasad Potpuna krmna smješa za ishranu prasadi mase od 15 do 25 kg.


Dopunske smješe-superi:


SUPER S-1 Dopunska smješa za ishranu prasadi mase od 15 do 25 kg. Sadrži: • 40% sirovog proteina visokog kvaliteta. Prednosti: • Zdrava i vitalna prasad, • Niska konverzija i dobar prirast.


Potpune krmne smješe za tovnu prasad:


ST-1 Potpuna krmna smješa za ishranu svinja u porastu i tovu mase od 25 do 60 kg. ST-2 Potpuna krmna smješa za ishranu svinja u porastu i tovu mase od 60 do 100 kg.


Dopunske smješe-superi:


SUPER S-2 Dopunska smješa za tov svinja. Sadrži: • 35% sirovog proteina visokog kvaliteta. Prednosti: • Dobro zdravstveno stanje tovnih svinja, • Brz tov i dobar randman klanja, • Visoka mesnatost i dobar kvalitet mesa


ISHRANA PRIPLODNIH GRLA


Ishrana priplodnih grla je vrlo specifična iz razloga jer je njen primarni zadatak da pozitiv - no djeluje na više postavljenih ciljeva (dobra koncepcija priplodnog grla, dobra mliječnost u toku laktacije, pravilan razvoj embriona i veliki broj živorođene prasadi, duža eksploata - cija grla), dok je kod ishrane prasadi i tovljeni - ka primarni cilj prirast/porast i konverzija hrane. Ishrana nerastova koncipirana je tako da su prioriteti dobar zdravstveni status, odlična priplodna kondicija i dobra pokretljivost spermatozoida. Dakle, kod ove kategorije cilj je da se u organizam životinje unese mala količina hrane (2-2,5 kg) koja ima visoku metaboličku energiju. Ishrana suprasnih krmača i nazimica, takođe kao i ishrana nerastova ima mnogo ciljeva, a najvažniji su: dobra priplodna kondici - ja i dobar zdravstveni status gravidne životi - nje, visoka ovulaciona vrijednost i visok % koncepcije, pravilan razvoj embriona i veliki broj živorođene prasadi. Takođe, u maloj dnevnoj količini hraniva (2,5-3,0 kg) u toku suprasnosti krmače treba da ostvare gore navedene ciljeve. Ishrana krmača dojara je najzahtjevnija sa nutritivnog aspekta. Potrebe ove kategorije u hranjivim materijama su ogromne, jer pored sopstvenih potreba (uzdržne i fiziološke), ona mora zadovoljiti i potrebe prasadi koje doji. Krmača u laktaciji konzumira u prosijeku od 5 do 8 kg hrane dnevno, u zavisnosti od tjelesne mase i broja prasadi.


Potpune krmne smješe:


SK Potpune krmne smješe za ishranu suprasnih krmača i nazimica. SKO Potpune krmne smješe za ishranu krmača dojara i nerasta.

Dopunske smješe-superi:


SUPER SKO Dopunska smješa za ishranu rasplodnih svinja. Sadrži: • 35% sirovog proteina visokog kvaliteta. Prednosti: • Dobro zdravstveno stanje rasplodnih svinja, • Dobra rasplodna kondicija nerasta, • Visoka plodnost suprasnih krmača, • Dobra miječnost krmača dojara.